Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

DOBIERKA - PLATBA PREVODOM:

Objednaný tovar posielame Kurierskou spoločnosťou GLS na dobierku i prevodom, Slovenskou poštou a Packetou platbou vopred na účet. 99% tovaru máme skladom. Väčšinou je doručený do 3 pracovných dní. Poštovné a balné, kuriéra platíte pri prevzatí tovaru ,prípadne platbou vopred prevodom. Ak Vaša objednávka prekročí sumu  60,-eur bez poštovného, poštovné a balné zaplatíme za Vás! Balík na pošte si môžte na pošte vyzdvihnúť do 18 dní, inak sa nám vráti späť. O uložení zásielky vás Packeta informuje smskou i v aplikácii.

DOPRAVA ZADARMO:

Ak si u nás objednáte tovar v minimálnej hodnote 60,00eur, dopravu zaplatíme za vás!

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

- Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

- Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.

Predávajúci: 

LIVIXA s.r.o.
Bátorove Kosihy 1159
94634 Bátorove Kosihy
 
IČO: 56 119 739
DIČ: 2122220485
Zapísaná v OR číslo zložky: 62972/N

Číslo živnostenského listu je  č. živnostenského registra 410-40708

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu: http://www.darcekzlasky.sk

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU 

- Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode.

- Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) predávajúci  overí a potvrdí objednávku (odoslaním e-mailu). Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

- Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

- Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne formou e-mailu (alebo písomnou formou)

- Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

- Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

3. DODACIE PODMIENKY

  •   99 % tovaru máme skladom a sme ho schopný doručiť do 3 prac. dní.
    -   Ak by sa náhodou stalo, že nebudeme mať množstvo alebo druh tovaru ktorý ste si práve objednali, budeme Vás o tom ihneď po obdržaní objednávky mailom informovať.
  • Tovar doručujeme slovenskou poštou i kurierom GLS, Packetou.

- Ak Vaša objednávka prekročí 60,-eur (bez poštovného a balného), poštovné a balné zaplatíme za Vás!

- Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

- Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

- Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho!

- Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

4. VRÁTENIE TOVARU

 - Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

-Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri tovare s vlastnou výšivkou, potlačou fotky, mena, veku, dátumu a iných úpravách na mieru podľa požiadaviek zákazníka NIEJE MOŽNÉ !!!

- Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

- Produkt sa nevracia na dobierku! Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

- Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

- Pri bezdôvodnom vrátení tovaru bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 10 % sumy za tovar. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

 

5. REKLAMÁCIE 

- Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

- Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

- Reklamovaný tovar musí byť kompletný a s príslušenstvom.

- Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 5,00 Eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

- Reklamáciu vyriešime čo najkratšom čase cca 7-15 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

- Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

- Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

- Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

- Formulár pre vrátenie - reklamáciu tovaru si stiahnete TU

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 - Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

- Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

- Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia-príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

- Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@darcekzlasky.sk

      1. O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.
      2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom: Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, tel. č. 037/772 02 16.

 

Tieto Obchodné podmienky sme aktualizovali 06. 05. 2024.